Regulamin - Filmiki.eu
Filmiki.eu » Regulamin

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego znajdującego się pod adresem Filmiki.eu Regulamin formułuje prawa i obowiązki zarejestrowanych i niezarejestrowanych Użytkowników Serwisu oraz prawa i obowiązki Administratora, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą skorzystania z usług oferowanych przez stronę Filmiki.eu jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.

1.2. Serwis internetowy Filmiki.eu jest własnością firmy ZAKI. Siedziba firmy mieści się przy ul. Rzeźnickiej 6/2 w Tucholi (woj. kujawsko-pomorskie)
NIP: 561-155-83-20
REGON: 340305147

1.3. Definicje
Użytkownik - zarejestrowana w Serwisie osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca prawa do korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu, znajdującego się pod adresem Filmiki.eu
Administrator – firma ZAKI
Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem Filmiki.eu, prowadzony przez Administratora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie filmików w poszczególnych kategoriach.
Konto - dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego wprowadza on swoje dane i zarządza nimi.
Formularz rejestracyjny – dokument elektroniczny, zamieszczony w Serwisie, umożliwiający rejestrację Konta.
Formularz kontaktowy - dokument elektroniczny, zamieszczony w Serwisie, służący do nawiązania kontaktu z Administratorem.
Regulamin – niniejszy Regulamin, dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora.

1.4. Nazwa Serwisu internetowego, także jego szata graficzna, oprogramowanie i baza danych podlegają ochronie prawnej.

2. Korzystanie z Serwisu

2.1. Filmiki.eu, to strona rozrywkowa, prezentująca obszerny zbiór filmików przyporządkowanych do różnych kategorii. Użytkownicy mogą przeglądać, zamieszczać, oceniać i komentować filmiki.

2.2. Wszystkie nowe filmiki utworzone przez zarejestrowanych Użytkowników Serwisu trafiają do zakładki „Oczekujące”. Tam inni Użytkownicy dokonują wstępnej selekcji, oceniając prace. Moderator sam wybiera filmiki na stronę główną, sugerując się ich oceną oraz własną opinią. Filmiki nisko ocenione posiadają cały czas status filmików oczekujących.

2.3. Wstawienie filmiku pochodzi od zarejestrowanego Użytkownika. Użytkownik wpisuje adres URL filmiku – podaje link do wybranego materiału multimedialnego (może to być tylko jeden taki link). Następnie wpisuje tytuł filmu, opis, kategorię i tagi. Musi także potwierdzić Regulamin Serwisu.

2.4. Użytkownik deklaruje, że filmiki, które umieszcza w Serwisie są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów. W przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność.

2.5. Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w Serwisie utworów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.

2.6. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy. Rejestracja i korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

2.7. Na stronach Serwisu zarejestrowany Użytkownik może:
- dodawać filmiki
- dodawać filmiki do zakładki „Ulubione”
- zamieszczać komentarze

Użytkownik zarejestrowany, który nie kliknął w aktywację Konta, jaka przyszła na jego adres e-mail, może dodawać komentarze i filmy do „Ulubionych”, ale nie może dodawać filmików.

2.8. Na stronach Serwisu niezarejestrowany Użytkownik może przeglądać i oceniać filmiki.

2.9. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Serwisu Filmiki.eu, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

2.10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza w Serwisie Filmiki.eu

2.11. Filmiki dodawane przez Użytkownika nie mogą mieć charakteru reklamowego i nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów oraz praw osób trzecich. Nie mogą zawierać:
- treści wulgarnych lub obraźliwych,
- treści naruszających zasady dobrego wychowania i netykiety,
- treści propagujących przemoc, treści drastycznych, bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
- treści naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich,
- treści o charakterze pornograficznym.

Niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie Filmiki.eu linków do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa w punkcie 2.11.

2.12. Jeśli filmik będzie zawierał wyżej podane dane i niedozwolone treści, Administrator zastrzega, że tego typu filmiki zostaną usunięte.

3. Wymagania techniczne

3.1. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z funkcjonalności Serwisu Filmiki.eu są następujące:
- połączenie z Internetem
- konto poczty e-mail
- przeglądarka internetowa

4. Rejestracja

4.1. Zamieszczenie filmiku wymaga utworzenia Konta oraz kliknięcia w link aktywacyjny, który Użytkownik otrzyma na swój adres e-mail.

4.2. Utworzenie Konta i/lub zamieszczenie pierwszego filmiku na stronie Serwisu jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

4.3. Użytkownik może posiadać na jednym e-mailu tylko jedno Konto.

4.4. Procedura rejestracji następuje poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego.

4.5. Login musi składać się z minimum 3 znaków i może zawierać tylko liczby oraz litery (bez polskich znaków)

4.6. Hasło musi mieć minimum 8 znaków, w tym 1 dużą literę, 1 małą literę, 1 cyfrę oraz 1 znak specjalny: @, !, *, %, +, =, ?, -, _

4.7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych oraz za wybór Nazwy Użytkownika i Hasła, w tym także odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem Nazwy Użytkownika i Hasła. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego Hasła.

5. Zasady zamieszczania komentarzy w Serwisie internetowym Filmiki.eu

5.1. Zamieszczanie komentarzy o filmiku jest możliwe tylko w przypadku zalogowanych Użytkowników.

5.2. Zabronione jest umieszczanie komentarzy naruszających prawo lub będących sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego, a także komentarzy, które naruszają prawa osób trzecich, są wulgarne lub obsceniczne, zawierają treści pornograficzne, a także takie które mogą zostać uznane za spam lub informację handlową.

5.3. Administrator uprawniony jest do usunięcia każdego komentarza (w szczególności naruszającego zasady niniejszego Regulaminu, prawa etc.) bez konieczności uzyskiwania zgody autora komentarza.

5.4. Administrator ma prawo w każdym momencie zawiesić opcję umieszczania komentarzy w Serwisie, a także usunąć już istniejące komentarze z Serwisu.

6. Odpowiedzialność

6.1. Zabrania się działań utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Serwisu internetowego Filmiki.eu W przypadku stwierdzenia takich działań po stronie Użytkownika wszelkie opcje i uprawnienia przypisane danemu Użytkownikowi zostaną zawieszone lub odebrane na stałe.

6.2. Administrator nie odpowiada za:
- brak zainteresowania wobec filmików wstawianych przez Użytkowników
- jakość filmików, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników

6.3. Administrator ma prawo do usunięcia każdego filmiku lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem filmiku lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu internetowego. Podobnie w przypadku, w którym filmik negatywnie wpływa na dobre imię Administratora lub w inny sposób szkodzi Administratorowi.

6.4. Administrator może umieścić w dowolnym miejscu na stronie z filmikami różnego rodzaju reklamy itp. z zastrzeżeniem, by nie zakłócały one filmiku Użytkownika.

7. Postępowanie reklamacyjne

7.1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu internetowego Filmiki.eu Reklamację należy zgłosić do Administratora wypełniając Formularz kontaktowy w zakładce „Kontakty”.

7.2. Informacja dotycząca reklamacji powinna zawierać przynajmniej adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta.

7.3. Reklamacja powinna zawierać także okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

7.4. Rozpatrzenie reklamacji następuje w możliwie krótkim terminie od dnia zgłoszenia reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika, który przesłał Użytkownik lub na inny wskazany przez Użytkownika adres.

7.5. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.

7.6. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu naprawy nieprawidłowości funkcjonowania Konta.

8. Przerwy w funkcjonowaniu Serwisu

8.1. Administrator informuje o możliwości wystąpienia krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu internetowego w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera lub oprogramowania Serwisu internetowego. Przed planowaną przerwą Użytkownicy zostaną o tym poinformowani na stronie Serwisu.

9. Postanowienia końcowe

9.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną stosuje się przepisy prawa polskiego.

9.2. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie Administrator poinformuje o tym wszystkich Użytkowników Serwisu publikując go na łamach Serwisu.

9.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na łamach Serwisu.